Šolnina

Šolnina je odvisna od predhodne izobrazbe posameznika. Pred vpisom vsakemu posamezniku pripravimo Sklep komisije o priznanju predhodno pridobljenih znanj za izbrani izobraževalni program, ki je ob tem tudi osnova za določitev šolnine. Šolnina je torej odvisna od števila opravljenih in priznanih izpitov vašega predhodnega izobraževanja.

V šolnino so vključena vsa predavanja, prvo opravljanje kolokvijev in izpitov, praktični pouk, dostop do internih gradiv, opravljanje poklicne mature ter vsi organizacijsko administrativni stroški.

Nudimo možnost obročnega plačevanja šolnine ter popustov ob plačilu celotne šolnine ob vpisu.

Celotna šolnina za program zdravstvena nega – PTI (brez priznanih obveznosti) znaša 2.948 € in vključuje:

– izpite in druge obveznosti 1. in 2. letnika ter opravljanje poklicne mature.

V primeru prekvalifikacije celoten program znaša okvirno 1.940 € (točen znesek se določi na podlagi Sklepa).

Vpisnina

Ob vpisu v izobraževalni program se plača tudi vpisnina, ki znaša 177,00 € in velja za tekoče šolsko leto.