Izobraževalni program: TRGOVEC

Poklic: PRODAJALEC

A Splošno-izobraževalni predmeti LETNIK
1. 2. 3.
Slovenščina – SLO
Matematika – MAT
Tuji jezik – TJ
Umetnost – UME
Naravoslovje – NAR
Družboslovje – DR ZGO GEO SOC
Športna vzgoja oproščen/a
Strokovni moduli:
M1 Temelji gospodarstva
M2 Poslovanje trgovskega podjetja:
PTP-PR
PTP-PTP
PTP-IKT
M3 Prodaja blaga:
PB-POB
PB-PRP
PB-PSP
M4 Upravljanje z blag. skupino živil:
UBSŽ-POŽ
UBSŽ-PRŽ
C Praktični pouk
(zajet v M1+…+M4)
Č Praktično usposabljanje z delom
912 ur
D Interesne dejavnosti
E Odprti kurikul

Zaključni izpit (ZI):

1. Slovenščina (pisno in ustno)
2. Izdelek oz. storitev in zagovor (ustno)
_________________________________________________________________

M1 Temelji gospodarstva – Gospodarske dejavnosti (GD)
M1 Temelji gospodarstva – Temelji pravne kulture (PRAK)
M1 Temelji gospodarstva – Pravno organizacijski vidiki poslovanja (POVP)
M2 Poslovanje trgovskega podjetja (PTP) – Poslovno računstvo (PR)
M2 Poslovanje trgovskega podjetja (PTP) – Poslovanje trgovskega podjetja (PTP)
M2 Poslovanje trgovskega podjetja (PTP) – Informacijska, komunikacijska tehnologija (IKT+PIN)
M3 Prodaja blaga – Poznavanje blaga (POB)
M3 Prodaja blaga – Prodajni proces (PRP)
M3 Prodaja blaga – Psihologija prodaje (PSP+PSI)
M4 Upravljanje z blagovno skupino živil (UBSŽ) – Poznavanje živil (POŽ)
M4 Upravljanje z blagovno skupino živil (UBSŽ) – Prodaja živil (PRŽ)
E ODK 1 Etika
E ODK 2 Komunikacija