Z vpisi za šolsko leto 2022/2023 bomo pričeli z 22.8.2022, ko vas na prenovljeni spletni strani seznanimo z informacijami in navodili za vpis. Do takrat si na obstoječi strani lahko preberete vse o programih in načinih izvedbe izobraževanj pri nas.

Vabimo vas k vpisu v naslednje izobraževalne programe:

– ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)

– BOLNIČAR – NEGOVALEC

– EKONOMSKI TEHNIK – PTI

– EKONOMSKI TEHNIK – SSI

– TRGOVEC

Popusti ob zgodnjem vpisu:

Ob plačilu celotne šolnine ob vpisu nudimo:

 • Za vpis in plačilo do vključno 3.9.2021 14 % popust
 • za vpis in plačilo po 6.9.2021 8 % popust

Popusti veljajo ob vplačilu celotne šolnine ob vpisu (in ne veljajo za obročno plačevanje ter vpisnino)!

Pogoji za vpis

Zdravstvena nega

V program zdravstvena nega PTI se lahko vključi , kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe: bolničar negovalec.

Bolničar negovalec

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  – končan 3 oz. 4 letni program katerekoli smeri (za prekvalifikacijo).

Trgovec

V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  – končan 3 oz. 4 letni program katerekoli smeri (za prekvalifikacijo).

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik – SSI
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje.

Ekonomski tehnik – PTI
V program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje.

Organizacija in način izobraževanja

 

Ob vpisu se odločite za enega od dveh načinov izvedbe:

Vpis z možnostjo obiskovanja predavanj:

 • Pedagoški proces in priprave na izpite potekajo v obliki predavanj, vaj, seminarskega dela in skupinskih konzultacij. Časovno in vsebinsko je program izobraževanja prilagojen izobraževanju odraslih, njihovim delovnim in življenjskim izkušnjam ter predhodni izobrazbi. Predavanja so organizirana enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času.

Vpis v samoizobraževanje:

 • slušatelji se na izpite v samoizobraževanju pripravljajo popolnoma samostojno, na voljo jim je dostop do spletne učilnice, kjer so objavljene informacije o predmetu in seznam literature oziroma interno gradivo
Podrobno o organizaciji in načinu izobraževanja.

Potek vpisa:

Glede na COVID-19 situacijo bodo letos vpisi potekali prilagojeno:

 • za informacije vam bomo na voljo predvsem po telefonu in elektronski pošti, osebno pa le po predhodnem dogovoru 
 • ponovne vpise bomo v veliki meri poskusili izpeljati elektronsko (informacije prejmete po mailu)
 • za prvi vpis se je potrebno predhodno najaviti (po telefonu ali po e pošti uskladimo termin v času uradnih ur)

Če ste predhodno že bili vpisani v izobraževalni program enake ali višje stopnje, morate najprej dostaviti vsa spričevala na podlagi katerih vam lahko priznamo določene izpite (če so po vsebini in obsegu skladni s predmeti programa, v katerega se vpisujete). 

Vpišete se lahko šele ko prejmete Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja, na katerem je določen tudi točen znesek vaše šolnine. Tako zaračunana šolnina se ne spreminja kljub morebitnim naknadno priznanim izpitom. 

Če se vpisujete v samoizobraževanje Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja ni pogoj za vpis in vam ga lahko pripravimo naknadno. 

Vpišete se lahko le osebno po predhodnem dogovoru v tajništvu šole od 17.8.2020 dalje.

Ob vpisu potrebujete:

 • Izpolnjen vpisni list (prosimo, da vpisni list izpolnite računalniško, v nasprotnem primeru pa pišite čitljivo)
 • Fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju (najmanj dokazilo o zaključeni stopnji izobrazbe,ki je pogoj za vpis)
 • Fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige/ fotokopijo osebne izkaznice
 • Fotokopija poročnega lista (v kolikor priimek ni enak priimku na rojstnem listu)
 • Potrdilo o plačilu vpisnine*

 

*Znesek vpisnine nakažete na TRR šole:

 

 

Podatki za plačilo:

Naslov: LANDIS, D.O.O., LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 106, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI 56 6100 0002 6905 043

NAMEN PLAČILA: Vpisnina BOL/TRG/EKT/ZDN (izberete vrsto programa)

Referenca: SI 00 datum vpisa

ZNESEK: 177,00 € (za redni vpis) / 200,00 € (za samoizobraževanje)

 

Ob vpisu udeleženci (ki ste do tega upravičeni) lahko prejmete POTRDILO O VPISU.