Šolnina

Šolnina je odvisna od predhodne izobrazbe posameznika. Pred vpisom vsakemu posamezniku pripravimo Sklep komisije o priznanju predhodno pridobljenih znanj za izbrani izobraževalni program, ki je ob tem tudi osnova za določitev šolnine. Šolnina je torej odvisna od števila opravljenih in priznanih izpitov vašega predhodnega izobraževanja.

V šolnino so vključena vsa predavanja, prvo opravljanje kolokvijev in izpitov, praktični pouk, dostop do internih gradiv, opravljanje zaključnega izpita ter vsi organizacijsko administrativni stroški.

Nudimo možnost obročnega plačevanja šolnine ter popustov ob plačilu celotne šolnine ob vpisu.

Celotna šolnina za program bolničar negovalec (brez priznanih obveznosti) znaša 2.520 € in vključuje:

– izpite in druge obveznosti 1., 2. in 3. letnika ter opravljanje zaključnega izpita.

V primeru prekvalifikacije celoten program znaša okvirno 1.400 € (točen znesek se določi na podlagi Sklepa).

Vpisnina

Ob vpisu v izobraževalni program se plača tudi vpisnina, ki znaša 177,00 € in velja za tekoče šolsko leto.

Samoizobraževanje

V samoizobraževanju šolnine ni. Ob vpisu se plača vpisnina 210 €, v katero je že vključeno opravljanje enega izpita, vse nadaljnje izpite slušatelj plača (80 €) ob prijavi k izpitu.